Nhóm sản xuất và tổ chức

NHÓM SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC

Kim Ngọc – Người sáng lập & Giám đốc Nghệ thuật

Nguyễn Thu Trang – Quản lý Hành chính Hậu cần

& Thiết kế đồ họa

Phạm Thị Điển – Quản lý Tài chính & Kế toán

Trần Phương Mai – Trợ lý Nội dung & Truyền thông

Friederike Krentz – Hỗ trợ Thông tin

Nguyễn Duy Chân – Quản lý Kỹ thuật & Sân khấu

Và các tình nguyện viên.